Modulbeskrivelser – 1. del

Modul 1 - Dramatisk og performativ grundtræning (svarer til 7 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet giver en indføring i praktisk dramatisk og performativt arbejde samt forskellige teknikker til præsentation, beskrivelse, refleksion, notation og dokumentation.

Kompetencemål

 • Beherskelse af kroppen og stemmen som kunstneriske, dramatiske og performative udtryksmidler
 • At kunne anvende formæstetiske virkemidler som rytme, gentagelse, variation, og bevægelseskvalitet i scenisk og performativ handlen
 • At kunne beskrive og reflektere over dramatiske og performative forløb til specifikke formål
 • At udvikle æstetisk relationskompetence i forhold til ensemble og publikum

Indhold

 • Dramatisk og performativ grundtræning baseret på forskellige metoder og teknikker for krop og stemme
 • Metoder til beskrivelse, notation og dokumentation af praktisk dramatisk og performativt arbejde
 • Teknikker til ensemblearbejde og scenisk og performativ præsentation

Prøve

 • Praksisdemonstration
 • Logbog

Modul 2 - Teater- og performanceteori og -historie (svarer til 4 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet giver en indføring i teater- og performancekunstens historie med hovedvægt på samtidens udtryksformer. Der introduceres til teater- og performanceteori og dramaturgi samt praktisk analyse og vurdering af forestillinger og events. Der arbejdes desuden med udvikling af koncepter, skitser og manifester for dramatisk, teatralt og performativt arbejde.

Kompetencemål

 • At kunne anvende dramatiske, teatrale og performative genrer og stilarter i et historisk perspektiv
 • At kunne analysere og vurdere dramatiske, teatrale og performative koncepter og værker med udgangspunkt i relevante dramaturgiske og æstetiske modeller
 • At kunne udvikle kunstneriske koncepter, skitser og manifester for dramatisk, teatralt og performativt arbejde

Indhold

 • Overbliksagtigt kendskab til drama-, teater- og performancehistorien fra antikken til nutiden med hovedvægt på samtidens udtryksformer
 • Viden om genrer, stilarter, dramaturgi samt spille- og iscenesættelsesprincipper inden for udvalgte former for teater og performance
 • Analyse af udvalgte forestillinger og events

Prøve

 • Aktiv studiedeltagelse
 • Skriftlig opgave 1

Modul 3 - Sceniske medier og tværkunstneriske praksisformer (svarer til 4 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet giver en indføring i anvendelsen af tekniske virkemidler som lys, lyd, rum, digitale medier og artefakter i sceniske og performative sammenhænge.

Kompetencemål

 • At kunne anvende lys, lyd, rum og artefakter i design af dramatiske, teatrale og performative forløb
 • At kunne anvende udvalgte digitale medier og projektionsteknologier i teatrale og performative forløb så de understøtter kunstneriske hensigter

Indhold

 • Færdighed i arbejdet med fysiske materialer og artefakter til konstruktion af sceniske og performative figurer og rum
 • Færdighed i forskellige teknikker for lys- og lydsætning
 • Færdighed i anvendelsen af udvalgte projektions- og digitale teknologier i scenisk og performativt arbejde

Prøve

 • Praksisdemonstration med refleksion

Modul 4 - Teater-, performance- og dramapædagogik (svarer til 5 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet sammenkæder centrale teoriområder, som teater- og performanceteori og -historie, drama- og performancepædagogikkens historie og metoder med didaktiske teorier om målsætning for og udførelse af forløb med særlig hensyntagen til målgruppers udvikling, motivation og faglige kunnen.

Kompetencemål

 • At kunne anvende drama- og teaterpædagogiske metoder i planlægning og udførelse af sceniske forløb, som medvirker til forskellige målgruppers udvikling og æstetiske dannelse
 • At opnå kompetencer i at udvikle drama-, teater- og performancepædagogiske koncepter med udgangspunkt i relevante didaktiske teorier og modeller
 • At kunne beskrive, reflektere over og evaluere drama-, teater- og performancepædagogiske forløb til specifikke formål
 • At udvikle æstetisk relations- og formidlingskompetence i forhold til udvalgte målgrupper

Indhold

 • Drama-, teater-og performancepædagogikkens historie i overblik
 • Kendskab til væsentlige metoder i drama-, teater- og performancepædagogikken
 • Færdigheder i at lede drama-, teater og performancepædagogiske processer frem mod det valgte mål, gennem dramatiske, performative og processuelle greb og metoder
 • Færdigheder i at udvikle, gennemføre og evaluere drama-, teater- og performancepædagogiske forløb

Prøve

 • Praksisdemonstration
 • Logbog

Modul 5 - Praktik- og professionsmodul - C:NTACT (svarer til 3,5 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet giver en indføring i C:NTACTs metode inden for scenisk historiefortælling. Undervisningen varetages af undervisere fra C:NTACT.

Kompetencemål

 • At kunne anvende interviewteknikker til at hjælpe de medvirkende med at afdække relevante problemfelter og konkrete personlige historier
 • At kunne analysere, vurdere og udvikle de medvirkendes motivation for at dele deres historier med et publikum med udgangspunkt i bl.a. etiske vurderinger
 • At kunne anvende teatrale iscenesættelsesmetoder og udføre relevant instruktion
 • At udvikle debatkultur og formidlingskomptencer sammen med ensemblet

Indhold

 • Viden om narrative og antropologiske teorier om menneskers konstruktion af livshistorier
 • Viden om og færdigheder i at udføre narrativt og antropologisk inspirerede interviews
 • Færdigheder i at udvikle og iscenesætte andres historier med teatrale virkemidler og med respekt for de medvirkendes personlige integritet

Prøve

 • Praksisdemonstration
 • Logbog

Modul 6 - Teater- og performancepædagogisk basisprojekt (svarer til 4 ECTS)

Kort beskrivelse

Modulet er et projektmodul, hvor den enkelte studerende (eller gruppe) udvikler ideer til drama-, teater eller performancepædagogiske forløb. Der vælges indhold, teorier og metoder fra modulerne på 1. del, som udfoldes og konceptualiseres i forhold til egne interesser og eventuelle professionelle baggrunde og/eller mål.

Kompetencemål

 • Kompetencer i at anvende de foregående modulers drama-, teater- og performanceteorier som afsæt til udvikling af egen pædagogisk- og/eller formidlingspraksis
 • Kompetencer i at sammentænke kunstneriske, pædagogiske, didaktiske og praktiske elementer i arbejdet med at vælge mål og rammer for arbejdet med en selvvalgt målgruppe

Indhold

 • De foregående modulers videns- og færdighedsmål
 • Færdigheder i at planlægge, udføre og evaluere forløbet med en gruppe
 • Formidlingsmetoder til beskrivelse af og formidling af det valgte forløb

Prøve

 • Praksisdemonstration af (dele af) forløbet med medbragt målgruppe eller i medieret form
 • Skriftlig opgave ( 6 sider)

Skriftlige prøver på 1. del

Modul 1

De studerende udarbejder en individuel logbog over det praktiske arbejde med dramatisk grundtræning. Logbogen bedømmes med karakteren bestået/ikke-bestået.

Modul 2-5

De studerende udarbejder under vejledning en skriftlig opgave på maks. 12 sider inden for et eller flere af modulerne 2-5. (svarer til 2,5 ECTS).
Opgaven kan udarbejdes individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende.
Opgaven bedømmes med karakteren bestået/ikke-bestået.

Modul 6

Basisopgaven udarbejdes i tilknytning til det praktiske basisprojekt.
Opgaven har et omfang på maks. 6 sider, eller svarende dertil.
Opgaven kan skrives individuelt eller i grupper på maks. 4 studerende.
Opgaven bedømmes med karakteren bestået/ikke-bestået.

 

 

KONTAKT

Act-Fact Copenhagen

Skodsborg Strandvej 103

2942 Skodsborg

Tel: +45 3023 0800

E-mail: mail@act-fact.dk

"Nu er hele livet mit! Alle veje står åbne for mig, parnasset er betrådt, laurbærkransen, udødelighed, ære, alt er mit"
- Hvad vi De leve af?
Det ordner sig nok, bare man har nogen, der holder af én!
"
Strindberg: Et drømmespil