Modulbeskrivelser – 2. del

Kort beskrivelse

Uddannelsen er projektorganiseret på overbygningsdelen og kræver, at de studerende under vejledning formulerer et selvstændigt fokus for deres studium. Der skal vælges tre af specialiseringsmodulerne I-V (se nedenfor) samt udarbejdes et afsluttende projekt (Modul VI, certifikatprojektet).

I tilknytning til specialiseringsmodulerne udbydes løbende en række fælles kurser. Kurserne varetages af undervisere fra Act-Fact samt eksterne undervisere fra teater-, performance-, kunst-, kultur- og den pædagogiske verden, og de er tilrettelagt, så de i indhold og form understøtter det projektorganiserede arbejde inden for de enkelte specialiseringer.

Specialiseringer og certifikatprojekt

 • Specialisering I: Anvendt teater og performance i undervisning og pædagogisk praksis (svarer til 7 ECTS)
 • Specialisering II: Anvendt teater og performance i kultur- og kunstformidling (svarer til 7 ECTS)
 • Specialisering III: C:NTACT/Nørrebro Teater/ZeBu II (svarer til 7 ECTS)
 • Specialisering IV: Teater og performance i international kulturskabelse med børn, unge og andre målgrupper (svarer til 7 ECTS)
 • Specialisering V: Specialiseringsmodul efter den studerendes eget valg med vejledning (svarer til 7 ECTS)
 • Certifikatprojekt: Teater- og performancepædagogisk certifikatprojekt (svarer til 9 ECTS)

Specialiseringsmodulerne I-V har hver et omfang svarende til 7 ECTS.

De studerende vælger selv hvilke tre af modulerne I-V, der skal indgå i deres specialiseringer. Undtaget herfra er studieturen (se nedenfor).

Ét modul kan fordobles og altså i alt nå et omfang svarende 14 ECTS.

De studerende formulerer selv under vejledning relevante kompetence-, videns- og færdighedsmål for deres specialiseringsmoduler. Målene skal ligge inden for specialiseringsmodulernes område, de skal formuleres skriftligt og skal godkendes skriftligt af vejlederen.

Specialiseringsmodul IV er som enkeltmodul planlagt som en fælles studietur for alle på holdet. Såfremt modulet fordobles, kan det fordoblede modul efter aftale afvikles i et tredje land.

Prøven i forbindelse med specialiseringsmodulerne finder sted i form af en mundtlig præsentationsbegivenhed af 20-30 minutters varighed. Præsentationen ledsages af en kortere skriftlig refleksionstekst på 3-5 siders længde. Indhold og form på præsentationen og den skriftlige refleksionstekst aftales med vejlederen, og bedømmes med karakteren bestået/ikke bestået.

Certifikatprojektet har et omfang svarende til 9 ECTS. Projektet består af en praktisk teater- eller performancepædagogisk produktion og en skriftlig opgave på maks. 25 sider.

De studerende kan på samtlige moduler på 2. del arbejde alene eller i grupper på maks. 4 studerende.

Kurser

De udbudte fælles kurser har typisk følgende indhold:

 • Projektdesign, projektudvikling og projektledelse
 • Videregående praktisk teater- og performancetræning
 • Videregående teater- og performanceteori
 • Videregående pædagogisk teater- og performancedesign
 • Kursus i videregående kultur- og æstetikteori
 • Kurser i varierende kulturelle, kunstneriske og pædagogiske emner som fx: kønskultur, minoritetskulturer, musikdramatik, gamification, happening- og interventionsformer, integration og inklusion, pædagogisk og didaktisk dramaturgi, teatralitet og spiritualitet, narrativer og dramatisk historiefortælling, evalueringsformer osv.

Kursusemnerne meddeles i starten af 2. del, sådan at de studerendes valg af specialiseringer kan få indflydelse på udformningen af kurserne.

Yderligere underviserkontakt foregår som vejledning, foretaget af undervisere med særlige kompetencer inden for de valgte specialiseringsmoduler og de valgte emner for de afsluttende certifikatprojekter.

 

 

KONTAKT

Act-Fact Copenhagen

Skodsborg Strandvej 103

2942 Skodsborg

Tel: +45 3023 0800

E-mail: mail@act-fact.dk

"Beviset er fuldstændig i overensstemmelse med logikkens love.
Men svaret er forkert...
"
Strindberg: Et drømmespil